Стопанка

Как се определя размера на такса „ Фонд Ремонт и обновяване“?

Последни новини:

Чл. 50. (2) Средствата във фонда се набират от:

  1. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

Ако имате въпроси: